proti - to be online
Nasza oferta

Zapraszamy do zapoznania się z dziedzinami prawa, w których możecie
Państwo liczyć na fachową pomoc.
Bogate doświadczenie

Kancelaria posiada doświadczenie w prowadzeniu procesów sądowych oraz bieżącej obsługi prawnej dla osób fizycznych, przedsiębiorców, spółek prawa handlowego, sportowców i klubów sportowych, obejmujące w szczególności:
Osoby fizyczne
Reprezentację w każdym stadium postępowania przed sądami powszechnymi;
Reprezentację przed organami administracji publicznej oraz przed sądami administracyjnymi;
Udzielanie pomocy w procesach o rozwód i separację oraz w innych sprawach rodzinnych;
Przeprowadzanie podziału majątku wspólnego;
Przygotowywanie wezwań przedsądowych, pism procesowych, pism w postępowaniu egzekucyjnym;
Przeprowadzanie postępowań spadkowych.
Przedsiębiorcy i spółki prawa handlowego
Przygotowywanie projektów umów, porozumień;
Analizę tekstów prawnych (umów, oświadczeń, pism i wezwań sądowych);
Sporządzanie opinii prawnych;
Prowadzenie negocjacji;
Reprezentację w czynnościach notarialnych, przygotowanie projektów aktów notarialnych;
Bieżącą obsługę prawną osób fizycznych, spółek cywilnych i spółek prawa handlowego prowadzących działalność gospodarczą;
Sporządzanie aktów założycielskich oraz statutów spółek, spółdzielni, fundacji, stowarzyszeń;
Tworzenie, przekształcanie i rejestrację spółek prawa handlowego;
Przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do rejestracji zdarzeń podlegających zgłoszeniu do KRS;
Przygotowywanie oraz sporządzanie dokumentacji RODO.
Podatnicy

Zastępstwa w postępowaniach przed organami skarbowymi, ZUS oraz sądami administracyjnymi.

Prowadzimy obsługę finansowo – księgowa, a w jej ramach:

 • księgi handlowe;
 • księgi podatkowe;
 • prowadzenie rejestrów VAT;
 • ewidencja środków trwałych;
 • sporządzanie deklaracji VAT, PIT i CIT;
 • sporządzanie sprawozdań finansowych w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości;
 • sporządzanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych zgodnie z MSSF dla grup kapitałowych, zagranicznych spółek giełdowych;
 • deklaracje rozliczeniowe ZUS;
 • sporządzanie dokumentacji.
 
Prowadzimy obsługę kadrowo – płacowa, a w szczególności:
 • sporządzanie list płac;
 • sporządzanie deklaracji PIT, ZUS;
 • prowadzenie akt osobowych, kart wynagrodzeń, kart zasiłkowych i dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy;
 • sporządzanie rocznych rozliczeń pracowników.
Sportowcy i kluby
Reprezentację Klienta przed organami Polskiego Związku Piłki Nożnej, w szczególności:
 • Piłkarskim Sądem Polubownym;
 • Najwyższą Komisją Odwoławczą;
 • Izbą ds. Rozwiązywania Sporów Sportowych;
 • komisją Dyscyplinarną.
 
 
Reprezentację Klienta przed Trybunałem Arbitrażowym do Spraw Sportu przy PKOl.
Reprezentacji Klienta przed organami FIFA:
 • The Dispute Resolution Chamber of Players Status Committee;
 • Disciplinary Committee.
 
 

replica watches https://www.commercewatches.com https://www.networkwatches.com fake watches autoswatches.com www.stockmarketwatches.com https://www.ebusinesswatches.com https://www.ticketswatches.com/ replica rolex https://www.bankingwatches.com broadbandwatches.com consultingwatches.com rolex replica replica rolex replica watches replica watches https://www.employmentwatches.com domainswatches https://www.hardwarewatches.com/ https://www.flowerswatches.com